HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

Kabina RWD-9

Wnêtrze kabiny RWD-9. Uwagê zwracaj¹ odmienne koñcówki dr¹¿ków sterowych.

 

(zdjêcie: Aeroplan)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.