HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9 (SP-DRB) pilotowany przez Henryka Skrzypiñskiego przelatuje nad bramk¹ podczas próby startu na przeszkodê. W oddali widaæ lo¿ê honorow¹ oraz zabudowania otaczaj¹ce Lotnisko Mokotowskie i komin stacji filtrów.

 

 

(zdjêcie z ksi¹¿ki Kazimirza S³awiñskiego "Lotnisko Mokotowskie w Warszawie")

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

RWD-9