HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9

RWD-9 F-AKHE, zakupiony we wrzeœniu 1935 roku przez francuski Oœrodek Prób Lotniczych (Centre d´Essai en Vol) w Villacoublay. Na samolocie tym, który w Polsce nosi³ rejestracjê SP-DRE, Jan Buczyñski zaj¹³ siódme miejsce w Challenge' 34. Uwagê zwraca rurka pomiarowa umieszczona pod lewym skrzyd³em. Egzemplarz ten zachowa³ polskie malowanie. Zmieniono jedynie znaki rejestracyjne.

 

(zdjêcie: Aero - Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.