HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9

Prototyp RWD-9, wyposa¿ony w silnik GR-760, sfotografowany na lotnisku Okêcie. W tle widoczny hangar DWL. Uwagê zwraca rurka pomiarowa, przymocowana do zastrza³u.
 

(zdjêcie: Aero - Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.