RWD-4

RWD-4

W Aeroklubie Lwowskim RWD-4 SP-AEY s³u¿y³ do holowania szybowców. To w³aœnie na tym samolocie Jerzy Drzewiecki holowa³ w dniach 17 - 18 paŸdziernika 1931 roku szybowiec SG-21 (SP-010) pilotowany przez Szczepana Grzeszczyka. Przelot odby³ siê na trasie Warszawa - Dêblin - Lwów - Bezmiechowa.
 

(zdjêcie: Lotnictwo z szachownic¹ nr 7)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.