RWD-4

RWD-4

Lwowski RWD-4 (SP-AEL) sfotografowany na lotnisku w Krakowie podczas lotu okrê¿nego III Krajowego Konkursu Awionetek, który mia³ miejsce miêdzy 24 wrzeœnia a 1 paŸdziernika 1930 roku. Przed samolotem stoi po prawej Szczepan Grzeszczyk a obok niego (w œrodku) póŸniejszy oblatywacz D.W.L. - Kazimierz Chorzewski. W zawodach tych za³oga zajê³a 2-gie miejsce.

Samolot malowany by³ na srebrno z zielonymi elementami dekoracyjnymi. Znaki rejestracyjne - czarne.
 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.