RWD-4

RWD-4

RWD-4 (SP-ADM) na którym w Challenge'30 startowa³ Jerzy Bajan. Samolot nosi malowanie z okresu tych w³aœnie zawodów. W póŸniejszym okresie maszyna ta zosta³a przekazana Aeroklubowi Krakowskiemu.  
 

(zdjêcie: Aero Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.