RWD-4

RWD-4 (SP-ADK) sfotografowany podczas Challenge'30. Samolotem tym lecieli Franciszek ¯wirko i Stanis³aw Wigura. Na skutek awarii silnika, za³oga zawodów nie zdo³a³a ukoñczyæ.
 

(zdjêcie ze zbiorów A. J. Jacksona)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Podziêkowana dla Romana Postka za pomoc w uzyskaniu fotografii.