HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-23

Prototyp RWD-23 (SP-BPO). Ca³y samolot w kolorze kremowo-¿ó³tym. Elementy dekoracyjne i znaki rejestracyjne czerwone. Samolot sp³on¹³ podczas bombardowania w pierwszych dniach wrzeœnia 1939 roku.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki A. Glassa i L. Dulêby "Samoloty RWD")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.