RWD-19

RWD-19

Prototyp RWD-19 sfotografowany na lotnisku Okêcie w paŸdzierniku 1938 roku, przed rozpoczêciem prób w ITL. Uwagê zwraca brak owiewek na ko³ach oraz jakiegokolwiek malowania.

 

 

(zdjêcie ze zbiorów Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.