RWD-19

RWD-19

Prototyp RWD-19 (SP-BPD) sfotografowany zim¹ 1938/1939. Ca³y samolot malowany na kolor wiœniowy. Rejestracja oraz elementy dekoracyjne - bia³e. Œrodkowa czêœæ amortyzatorów podwozia g³ównego - serbrna.

 

 

(zdjêcie: Aero - Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.