RWD-17

RWD-17 SP-BOC, nr. fabr. 271, zbudowany w 1938 roku. Samolot nosi³ nazwê "GRANATOWY ¯O£NIERZ" i nale¿a³ do Aeroklubu Lwowskiego. Na drugim planie widoczny fragment RWD-13 SP-BMJ "Galkar IV", nale¿¹cego do Aeroklubu Lwowskiego. Fotografia zosta³a wykonana na terenie Szko³y Pilotów w Œwidniku.
 

 

(zdjêcie: "Modelarz")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.