RWD-15

Zamieszczone powy¿ej zdjêcie przedstawia prawodopodobnie pierwszy seryjny egzemplarz RWD-15 (nr fabr. 253), przed jego przebudow¹ na wersjê sanitarn¹. Uwagê zwraca nietypowy, szpiczasty statecznik pionowy.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.