RWD-15

Wnêtrze kabiny prototypu RWD-15 (SP-BFX). Warto zauwa¿yæ doœæ dobrze widoczn¹ tablicê przyrz¹dów.
 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.