HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13

RWD-13 (SP-WDL) nale¿¹cy do firmy E. Wedel. W odró¿nieniu od pozosta³ych RWD-13, samolot ten mia³ kad³ub malowany na niebiesko. Na jego spodzie umieszczono napis E. WEDEL, a po bokach firmowe plakaty.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.