HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 S

Niezydentyfikowany RWD-13S, zdobyty przez Niemców we wrzeœniu 1939 roku. Samolot ten u¿ytkowa³y zak³ady Fieslera. Uwagê zwraca dobrze widoczne kó³ko ogonowe oraz srebrna obudowa silnika.

 

(zdjêcie z ksi¹¿ki: "White Eagles")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.