HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BOK), sfotografowany na lotnisku w Kownie miêdzy 19 a 21 sierpnia 1939 roku podczas Dni Awiacji Pañstw Ba³tyckich. Uwagê zwraca inny schemat malowania strza³y i znaków rejestracyjnych na kad³ubie samolotu, wprowadzony prawdopodobnie na pocz¹tku roku 1939. Na pokazach w Kownie oraz w drodze powrotnej do Warszawy egzemplarz ten pilotowany by³ przez oblatywacza DWL, dr Eugeniusza Przysieckiego.

 

(zdjêcie ze zbiorów Lietuvos aviacijos muziejus)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2012, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.