HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 T/S

RWD-13ST (SP-BJU), nr. fabr. 278, sfotografowany 25 wrzeœnia 1938 roku na Lotnisku Mokotowskim w Warszawie. Uwagê zwraca znak Aeroklubu Warszawskiego namalowany na sterze kierunku. Samolot ten zosta³ we wrzeœniu 1939 roku ewakuowany do Rumunii, gdzie s³u¿y³ w 108 Eskadrze Sanitarnej Transportu Lekkiego.

 

(zdjêcie ze zbiorów Józefa Zieleziñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.