HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-BJN), nr fabr. 147, bêd¹cy pocz¹tkowo w³asnoœci¹ kpt. Jerzego Bajana. Zwyciêzca Challenge'34 otrzyma³ ten samolot wzamian za ofiarowany mu uprzednio egzemplarz RWD-9 (SP-DRD). Wkrótce maszyna zosta³a sprzedana do Aeroklubu Warszawskiego. 21 sierpnia 1937 roku Aleksander Onoszko, Boles³aw Kocjan i Andrzej Strakacz przylecieli na niej z wizyt¹ do szwajcarskiej posiad³oœci Ignacego Paderewskiego w Riond-Bosson ko³o Morges.

Aby obejrzeæ detale samolotu nale¿y klikn¹æ na odpowiedni fragment fotografii.
 

(zdjêcie ze zbiorów Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.