HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13

RWD-13 (SP-BFA) sfotografowany na lotnisku £ódŸ-Lublinek podczas uroczystoœci przekazania go miejscowemu aeroklubowi. Samolot ten zosta³ we wrzeœniu 1939 r. ewakuowany do Brzeœcia nad Bugiem, gdzie w stanie uszkodzonym zdobyli go Niemcy.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.