HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13 (SP-ATE), nr. fabr. 117, z silnikiem wyposa¿onym w rozrusznik elektryczny. Uwagê zwraca staranne oprofilowanie samolotu. Egzemplarz ten, wyprodukowany latem 1935 roku, by³ samolotem fabrycznym Doœwiadczalnych Warsztatów Lotniczych. 19 paŸdziernika 1936 roku odkupi³a go firma eksportowa "Jan Herse". W roku 1937 samolot ten trafi³ do Brazylii, gdzie otrzyma³ znaki rejestracyjne PP-TCV. Ostatni¹ inspekcjê przeszed³ 20 czerwca 1952 roku.

 

(zdjêcie ze zbiorów Andrzeja Glassa)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.