HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-13

Prototyp RWD-13 (SP-AOA) w swojej ostatecznej wersji. Pierwotnie samolot ten mia³ szpiczasty statecznik pionowy oraz owiewki na ko³ach. W odró¿nieniu od egzemplarzy seryjnych, kad³ub prototypu by³ malowany na kolor jasnoczerwony.

 

(zdjêcie ze zbiorów Andrzeja Glassa)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.