HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-11

RWD-11

RWD-11 (SP-ASX) sfotografowany w roku 1937, po modyfikacji usterzenia kierunkowego na podwójne. Fotografiê wykonano na lotnisku Okêcie podczas krêcenia filmu "Dziewczyna szuka mi³oœci". W kabinie, na miejscu nawigatora, widoczny jest aktor Mieczys³aw Cybulski. Warto zwróciæ uwagê na przyrz¹dy pok³adowe umieszczone na gondoli silnikowej.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.