HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BLZ), który w póŸniejszym okresie nale¿a³ do Aeroklubu Gdañskiego. W wrzeœniu 1939 roku samolot ten wykonywa³ loty ³¹cznikowe na obszarze dzia³ania Armii Kraków. Uwagê zwraca nietypowe malowanie dolnej powierzchni p³ata - srebrne zamiast czerwonego.

 

(zdjêcie: Aero T.L.)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.