HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BLR) podczas uroczystoœci na lotnisku mokotowskim w Warszawie w dniu 26 wrzeœnia 1937. Znaki rejestracyjne na kad³ubie tego egzemplarza by³y w kolorze czerwonym, podobnie jak oznaczenie typu oraz god³o L.O.P.P. na stateczniku pionowym. Natomiast samolot stoj¹cy obok ma na kad³ubie znaki rejestracyjne w kolorze czarnym. Za skrzyd³em SP-BLR czêœciowo widoczna RWD-13 (SP-BFF).
 

(zdjêcie: archiwum autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.