HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BLN), nale¿¹cy do Aeroklubu Warszawskiego. Uwagê zwracaj¹ srebrna krawêdŸ natarcia skrzyd³a oraz uchwyt na fotokarabin.
 

(zdjêcie: Aero - Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.