HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

Pierwszy seryjny RWD-10 (SP-BGY, nr fabr. 233), który bra³ udzia³ w III Rajdzie Ba³kañskim. Samolot ten u¿ytkowa³ Aeroklub Krakowski. Fotografiê wykonano najprawdopodobniej wiosn¹ 1937 roku na lotnisku Okêcie.
 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.