HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

Prototyp RWD-10 (SP-ALC) w swojej ostatecznej wersji. Samolot prowadzi pilot doœwiadczalny D.W.L. - Kazimierz Chorzewski. Warto zwróciæ uwagê na ko³a, które s¹ wiêksze ani¿eli w samolotach seryjnych.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki W. Rychtera "Skrzydlate wspomnienia")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.