Czajka

Czajka kabinkowa wci¹gana po wykonanym locie na szczyt wzgórza w Bezmiechowej. Zdjêcie wykonane w maju 1932 roku. Na sterze kierunku dobrze widoczny znak Aeroklubu Lwowskiego.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki M. i J. £oziñskich "Sport lotniczy w przedwojennej Polsce")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.