dr Eugeniusz PRZYSIECKI

Forotgrafia Eugeniusza Przysieckiego wykonana w paŸdzierniku 1940 roku w 15 EFTS w Carlisle. Na tle samolotu Fairey Battle stoj¹ od lewej: ppor. Bernard Buchwald, instruktor Eugeniusz Przysiecki oraz Antoni Kolubiñski.

 

(zdjêcie ze zbiorów Bernarda Buchwalda)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2006 - 2016, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.