in¿. Tadeusz CHYLIÑSKI

Fotografia Tadeusza Chyliñskiego wykonana we wczesnych latach piêædziesi¹tych. W klapie marynarki widoczna odznaka pilota szybowcowego kategorii "C", któr¹ konstruktor otrzyma³ jeszcze przed wojn¹ po ukoñczeniu kursu w Sokolej Górze ko³o Krzemieñca.

 

(zdjêcie ze zbiorów Rafa³a Chyliñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.