Nowa Kreœlarnia - Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej


poœwiêconej

Stanis³awowi Rogalskiemu, Stanis³awowi Wigurze.
Jerzemu Drzewieckiemu i Franciszkowi ¯wirce

13 maja 2015 - Gmach Nowej Kreœlarni - Koszykowa 75
  

   

 

  
 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.